Reglur FIMAK

Reglur FIMAK

Æfingareglur

 

 • Nemendur mæti 10 mínútum áður en kennsla hefst (helst ekki fyrr) og bíði í búningsklefa þar til þjálfari sækir þá.  Raða skal skóm í skóhillu sé ekki pláss má raða þeim snyrtilega meðfram veggjum.
 • Öllu matarkyns skal haldið fyrir utan æfingasalinn.  Leyfilegt er að borða nesti frammi í sal hjá anddyri.
 • Nemendur skulu fara eftir fyrirmælum, vera kurteisir og bera virðingur fyrir þjálfurum og öðrum iðkendum í sal. Einelti lýðst ekki hjá félaginu og skal tilkynnt framkvæmdastjóra ef grunur er á slíku.
 • Nemendur mæti snyrtilega til fara, án skartgripa og þeir sem eru síðhærðir hafi teygju í hárinu.  Af öryggisástæðum skulu framhaldshópar æfa í fimleikabol, frjálst er að vera í buxum við en þær verða að vera þröngar.  Grunnhópar mega æfa í íþróttafatnaði en þó ekki í víðum fötum.
 • Nemendum er stranglega bannað að vera með tyggigúmmí.
 • Nemendum er aðeins heimilt að vera í salnum á æfingatíma og fari út úr salnum að lokinni æfingu í fylgd þjálfara.  Nemandi sem mætir til áhorfs má alls ekki hafa truflandi áhrif á þá sem æfa.
 • Ganga þarf vel um öll áhöld í fimleikasalnum.
 • Það er með öllu óheimilt að vera á trampólíni eða í gryfju án þess að þjálfari sé viðstaddur.
 • Notkun GSM-síma er bönnuð í æfingasalnum. Vinsamlega hafið slökkt á þeim eða stillið þá á hljóðlaust ef þeir eru hafðir meðferðis. Vakin skal athygli á því að ekki er tekin ábyrgð á fjármunum eða fatnaði inn í búningsklefa. Verðmæti ætti að fá geymd í afgreiðslu.
 • Allar upptökur í sal eru bannaðar nema með fengnu leyfi þjálfara. Sé upptaka leyfð og hún birt opinberlega án samþykkis þeirra sem þar koma kemur til áminningar.
 • Benda foreldrum á að passa að börnin þeirra sem ekki eru á æfingum fari ekki fyrir.
 • Virkni á æfingum er skilyrði.

Nemendum ber að fylgja reglum. Við fyrsta brot fær viðkomandi tilltal af þjálfara, við annað brot kemur til áminning og við þriðja brot getur komið til brottvísunar.

Nemendur skulu boða forföll til þjálfara í gegnum Sportabler.  Ef nemandi ákveður að hætta eru foreldrar vinsamlega beðnir að tilkynna það til skrifstofu fimleikafélagsin. Fimleikafélagið áskilur sér rétt að rukka fyrir pláss sem ekki hefur verið tilkynnt til skrifstofu um að sé ekki lengur í notkun.

 

Reglur fyrir keppnisferðir hjá FIMAK.

Iðkendur og fararstjórar.

Iðkendur

1. Iðkendur í ferð á vegum FIMAK skulu í alltaf sýna góða hegðun, almenna kurteisi og vera félaginu til sóma.

2. Iðkendur skulu lúta þeim reglum sem fararstjórar og þjálfarar setja enda miða þær að því að skapa góða ímynd, ná árangri og efla liðsheild.

3. Iðkendur bera ábyrgð á persónulegum eigum sínum. Óski iðkendur eftir að koma með dýr raftæki er það á þeirra ábyrgð en iðkandi skal virða þá takmörkun á slíkum tækjum sem fararstjóri gæti óskað eftir. T.d. er kemur að símanotkun. Iðkendur FIMAK taka ekki með sér síma inn í keppnissal.

4. Iðkendur, fararstjórar og þjálfarar skulu kappkosta að hafa heilbrigt líferni í fyrirrúmi á ferðalögum þar með talið hvað varðar svefn og næringu. Sælgæti og gos aðeins í boði á heimferð.

5. Iðkendur mega hafa með sér pening á eigin ábyrgð. Æskilegt er að fararstjóri setji viðmiðunarreglur um fjárhæðir fyrir brottför þegar við á.

6. Iðkendur skulu ávallt halda hópinn á meðan á ferð stendur nema í samráði við fararstjóra.

7. Iðkendur sem ekki ferðast með hópnum en koma t.d. í hópefli eru ekki á ábyrgð fararstjóra. Foreldrar/forráðamenn iðkenda geta ekki tekið iðkendur út úr hópnum, nema í samráði við fararstjóra.

8. Allir eiga að vera komnir í ró kl. 22 á kvöldin. Iðkendum ber að ganga vel um gististaði og klefa í íþróttahúsum í ferðum á vegum FIMAK, ganga hljóðlega um og gæta þess að raska ekki ró annarra með hávaða og illri umgengni.

9. Ef iðkandi hefur einhverjar sérþarfir, s.s. hefur ofnæmi, er með svefnvandamál eða þarf að taka lyf að staðaldri skal fararstjóri látinn vita fyrir brottför.

10. Ef iðkandi verður uppvís að broti á þessum reglum er heimilt að senda hann heim á kostnað iðkanda/forráðamanna.

 

Fararstjórar

1. Fararstjóri ber ábyrgð á sínum hópi og hópurinn skal hlýða honum.

2. Fararstjórar skulu almennt vera til fyrirmyndar varðandi hegðun og umgengni.

3. Fararstjóri ræður tilhögun ferðar í samráði við þjálfara/deildarstjóra hópsins.

4. Einungis er ferðast með iðkendur FIMAK í faratækjum með viðurkenndum öryggisbúnaði, t.d. öryggisbelti. Fararstjóri skal sjá um að farið sé að settum reglum og slíkur búnaður notaður.

5. Fararstjóri skal fylgjast með að ökumaður rútu sé allsgáður, vel upplagður og fylgi umferðareglum. Sjái fararstjóri eitthvað athugavert, ber honum að gera strax athugasemd. Sömu reglur gilda ef ferðast er með einkabílum.

6. Fararstjórum og þeim sem aka með iðkendur í einkabifreiðum er óheimilt að bragða áfengi sólarhring áður en ferð hefst og þar til henni er lokið.

7. Fararstjórum, dómurum og þjálfurum er óheimilt að neyta tóbaks í ferð þannig að iðkendur sjái.

8. Fararstjórar sjá til þess að iðkendur borði skipulagðar máltíðir, aðstoða við að bera þær fram og ganga frá eftir matinn.

9. Fararstjórar bera ábyrgð á frágangi á stofu eða sal þar sem gist er. Gistirýmum skal komið í það horf sem að þeim var komið.

10. Fararstjórar beri virðingu fyrir hvor öðrum og skipti jafnt með sér verkum.

11. Ef sundferð eða annars konar ferð er á dagskrá hópsins þurfa fararstjórar að fylgja hópnum og sjá til þess að nægur fjöldi fullorðinna fylgi hópnum.

12. Ef foreldrar/forráðamenn velja að fara með hópnum en þó ekki sem fararstjórar verða þeir að fylgja skipulagi, keppnisreglum og ákvörðunum fararstjóra.

 

Fjáraflanir

Reglur varðandi fjáraflanir og ráðstafanir hans :

1. Allir keppnishópar hjá FIMAK geta tekið þátt í fjáröflun.

2. Fjáröflun er ekki greidd út ef iðkandi hættir.

3. Fjáröflun er í höndum foreldrafélagsins sem skiptir með sér verkum og sjá því ákveðnir aðilar um þessi mál. Þeir sjá um að ákveða hvaða fjáröflun er hverju sinni og skipuleggja hana. Búa til auglýsingu til að nota í fjáröflun ásamt því að gera skjal sem heldur utan um allt sem tengist fjáröflun s.s. sölutölur og stöðu inneignar hvers og eins.

4. Við notumst við facebook síðu FIMAK fjáröflun til að auglýsa fjáraflanir.

5. FIMAK hefur reikning sem heldur utan um þær fjárhæðir sem safnast.

6. Allar fjáraflanir eru eyrnamerktar hverjum og einum og er skjal sem heldur utan um hvað hver á.

7. Hægt er að nota inneignir til að greiða kostnað vegna keppnisferða, keppnisfatnaðar og hluta æfingagjalda.

8. Ef iðkandi hættir og hefur ekki nýtt alla inneign sem viðkomandi á má færa inneignina til systkina innan FIMAK.

9. FIMAK heldur inneign í 18 mánuði eftir að iðkandi hættir ef viðkomandi skyldi skipta um skoðun eða systkini sem byrjar að æfa, eftir það rennur inneignin óskert til FIMAK.